ÇALIŞANLARA SAĞLANAN ŞEHİRİÇİ ULAŞIM HARCAMALARININ GELİR VERGİSİ VE SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN ŞEHİRİÇİ ULAŞIM HARCAMALARININ GELİR VERGİSİ VE SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN ŞEHİRİÇİ ULAŞIM HARCAMALARININ GELİR VERGİSİ VE SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

SAYI: V/2020/04      

TARİH: 04/06/2020

GİRİŞ: 05/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Torba Kanun ile ve vergi kanunlarında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Sirkülerin konusu olan “Hizmet erbabına işyerine gidip gelirken sağlanan menfaatlerde istisna” da, Gelir İdaresi Başkanlığı, 27/05/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenleme yapmıştır. Bu konu hakkında uygulanma esasları aşağıdaki gibidir.

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna

i) Yasal düzenleme

7194 sayılı Kanunun Madde 11 ile Gelir Vergi Kanunun 23.maddesinin (10) Nolu bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 “10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlerde ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

ii) İstisnanın Kapsamı Ve Yararlanma Şartları,

İşverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerine yönelik taşıma hizmeti verilmediği durumlarda, hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamında alınmıştır.

iii) Çalışanlara Toplu Taşıma Hizmetlerinden Faydalanması Maksadıyla Sağlanan Menfaate İlişkin İstisna Şartları Şunlardır;

a) Taşıma kartı veya ödeme araçlarının özellikle çalışanın işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması,

b) Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,

c) Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12 TL) aşmaması

d) Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması

e) Ulaşım bedelinin nakit olarak çalışana verilmemesi

f) Toplu taşıma kartı veya ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi gerekmektedir.

g) Hizmet erbabının çalışmadığı günlere ilişkin (izin,rapor vb) ilgili ayda peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili ayda düzeltme yapabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

h) İşverenlerce, hizmet erbabına, işyerine gidip gelmesi için toplu taşıma kartı veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmında da ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

ı) İşverenlerin hizmet erbabına toplu taşıma kartı (İstanbulkart, Kentkart vb.) gibi ödeme araçları vermek suretiyle sağladığı menfaatler için bir günlük (2020 için 12 TL) ulaşım bedeline katma değer vergisi dahil değildir.

i) Ulaşım bedelinin istisnaya karşılık gelen tutarına ait yüklenilen KDV, işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir. İşverenler  tarafından istisna tutarını aşan kısım ödeme yapıldığında, istisnayı  aşan kısım (istisna tutarını aşan kısma isabet eden KDV dahil olmak üzere) net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte çevrilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Ayrıca, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve ücret olarak kabul edilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı aşikârdır.

Örnek 1: İşveren (A) Mayıs/2020 döneminde 25 gün çalışan Ahmet beyin İstanbulkartına 275 TL yüklemiştir. (KDV Dahil) işveren (A) tarafından 187,92 TL istisnaya konu edilecektir. İstisna kapsamındaki bu tutara denk gelen 33,82 TL’lik KDV indirim konusu yapılabilecektir. İstisna tutarını aşan 45,13 TL (233,05-187,92 TL) + 8,12 TL KDV Dahil toplam alan 53,25 TL net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte ibraz edilmek üzere gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan 8,12 TL’lik KDV İndirim konusu yapılamayacaktır.

iv) Çalışanlara Sağlanan Şehiriçi Ulaşım Harcamalarında SGK Primi Uygulaması

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Madde 80 ile Prime esas kazançların hesaplanmasının esasları düzenlenmektedir.

Bu maddenin, (b) bendinde “ Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile kurumca tutarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tutulmaz.” Şeklindedir.

Bu madde kapsamında ;

Çalışanlara, işveren tarafından şehir içi ulaşımında kullandığı istanbulkart , kentkart gibi ulaşım kartları veya ödeme araçlarına yüklemeyi bizzat kendisi yapması durumunda, bu yapılan harcama “ayni” harcama olarak değerlendirilmekte ve günlük 12TL’ye kadar olan tutar (+KDV) SGK primine esas kazanca dahil edilmeyip, istisna tutulmaktadır. İşveren bu tutarı çalışana nakit olarak ödemesi halinde bu miktar net ücret olarak kabul edilip, brüte çevrilerek SGK primi hesaplarına konu edilecektir.

                                                                                                                                   ASR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EN