DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA ESASLARI

Paylaş   
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA ESASLARI

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA ESASLARI

Vergilendirme teorilerinden birisi olan Servet üzerinden alınan vergilere yeni bir örnek, olan Değerli Konut Vergisi, vergi mevzuatımıza 2019 yılında girmiştir. 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 nolu Resmi Gazete’ de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemenin madde 30 ve devamı maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 42 ila 49 maddeler ilave edilmiştir. 1.1.2020 olarak yasalaşmıştır. Daha sonra 7221 sayılı Kanuna eklenen Geçici 24 üncü madde ile 2021 yılına ertelenmiştir.   Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15.01.2021 Tarih ve 31365 nolu Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  1. Verginin Kapsamı

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina değeri 1319 sayılı Kanunun 42 inci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir. 2021 yılı içi meskenin emlak değeri 5.227.000 TL’yi geçen konutlar değerli konut vergisinin konusuna girecektir. Konutların değeri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri esas alınarak belirlenecek olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

  1. Değerli Konut Vergisinin Mükellefiyeti

Bu verginin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hissesi oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyetle ise malikler vergiden müteselsilen sorumludur.

Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Kanunun 42 inci maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi takip eden yıldan itibaren başlar. Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya mesken olan taşınmazın değerinin 42 inci maddedeki tutarın altında olması hallerinde, bu durum mükellef tarafından ispat edici evraklar ile birçok ilgili vergi dairesine bildirir ve bu durumda ilgili yıl içinde beyanname verilmez.

      

  1. Hangi Konutlar Vergiden Muaftır.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanları değerli konut vergisine giren en düşük değerli mesken nitelikli taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır.

- Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

  1. Verginin Matrah ve Oranı

Bina vergi değerinin, Kanunun 42 inci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.

 - 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dâhil)

   5.000.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                            (Binde 3)

- 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dâhil)

  7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için                                                              (Binde 6)                                                                                  

- 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL,

 Fazlası için                                                                                                              (Binde 10)

Oranında vergilendirilir.

  1. Verginin Beyanı, Ödeme Süresi ve Ödeme Yeri
  • Değerli Konut Vergisi, mükelleflerin verecekleri, Değerli Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunur. Mükellefler beyannamelerini verirken, taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20 inci günü sonuna kadar taşınmazın olduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.
  • Mükellefler beyannameleri kendileri elektronik ortamda gönderebilecekleri gibi SMMM VE YMM ile sözleşme imzalayarak e- beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Bu durumda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyanname tarihinden itibaren 15 gün içinde elden veya posta yolu ile ilgili vergi dairesine tevdi edilir.
  • Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler, bu taşınmazların tamamı için 1 Nolu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi kullanarak tek beyanname vereceklerdir.
  • Değerli konut vergisi, yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu vergi, ilgili yılın Şubat Ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitle ödenir.
  • Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmeye devam eder. Her yıl bu beyannamelere, beyannamenin verildiği yıl ve bir önceki yıla ait bina vergi değerini gösteren belgenin eklenmesi zorunludur.

       

ASR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EN