KISMI TEVKİFATIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Paylaş   
KISMI TEVKİFATIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

KISMI TEVKİFATIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

          Giriş: Kısmı tevkifat uygulamasında, tebliğde sayılan işlemlerle sınırlı olarak, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından kesinti yapılmak suretiyle, sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

      Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu olanlar tebliğde iki grup halinde sayılmışlardır. Bunlardan birinci grup KDV mükellefleri, diğer grup ise Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) dır.  Belirlenmiş alıcılara örnek olarak Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, sigorta şirketleri, payları BIST’de işlem gören şirketler.

I. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı “hizmet” sınıfında olup, “teslim” mahiyetindeki işlemler kısmi tevkifat kapsamında değildir.

 Bu kapsamda tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına diren hizmetlerde kullanılmak üzere satın alacakları mallarda tevkifat uygulanmayacaktır. (2.1.3.3 de yer alan Külçe metal, Bakır, Çinko, Alimünyum ve Kurşun ürünleri, Hurda ve Atık Teslimleri hariç)

 Kısmi Tevkifat kapsamına giren hizmetleri sunan mükelleflerin bu hizmetler için kullandıkları mallara ait tutarlar, hizmet bedelinden düşülmeyecek, kullanılan mallara ait tutarlarda dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak KDV tutarına göre belirlenecektir.

Örneğin, bir sigorta şirketi yeri genel müdürlük binasının tadilatı işinde malzemeleri, sigorta şirketi tarafından alınması şartı ile tadilat işçiliğini bir inşaat şirketine 35.000 TL + 6.300 TL KDV bedel ile ihale etmiştir. Sigorta şirketi piyasadan kum, çimento, tuğla, boya vb. malzemeleri 48.000 TL + 8.640 TL KDV’ye satın almıştır. Sigorta şirketi tadilat için kendisinin almış olduğu malzemeler için tevkifat uygulanmayacaktır. Öte yandan ise,  inşaat şirketine işçilik bedeli için ödeyeceği 35.000 TL tutarındaki hizmete ait 6.300 TL KDV üzerinden (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

  Sigorta şirketinin genel müdürlük binası tadilat işinde malzemelerde inşaat firmasına ait olmak üzere 83.000 TL’ye ihale etmesi durumunda, inşaat şirketi düzenlediği faturada malzeme 48.00 TL ve işçilik 35.000 TL olarak ayrı ayrı göstermiş olsa bile toplam 83.000 TL toplam bedel üzerinden 14.940 TL’ye yapım işleri için geçerli olan (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

II. Diğer Hizmetler

 KDV kanununu uygulama tebliğinde KDV Tevkifat Uygulaması kapsamını genişleten 35 nolu KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16/02/2021 Tarih ve 31397 nolu Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 Bu tebliğin 2.1.3.2.13 ‘Diğer Hizmetler’ başlığında şu düzenleme yapılmıştır.

‘KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta şirketleri , kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır” şeklindedir.

III. KDV Uygulama Tebliğinde Kısmi Tevkifat Kapsamında Sayılan Hizmetler,

1-Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

2-Etüt,Plan-Proje , danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

3- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil , bakım ve onarım hizmetleri

4- İşgücü temin hizmetleri

5-Yapı denetim hizmetleri

6-Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri , çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

7-Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri

8-Spor kulüplerine yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler

9- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

10-Taşımacılık hizmetleri

11-Her türlü baskı ve basım hizmetleri

12- Diğer hizmetler

13-Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde dunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması

14-Ticari reklam hizmetleri

Yukarıda sayılan ve 14 tür kısmi KDV tevkifatına konu ‘ Diğer hizmetler’ başlığı ile ilave yapılmıştır.

Tebliğde sayılan teslim türlerinin dışındakilerin tamamını kapsayacak şekilde yapılan yeni düzenleme ile tereddüt giderilmiş olup hangi hizmetler bu kapsamda hangileri kapsam dışındadır tartışması sona ermiştir.

Örneğin, eski uygulamada yukarıda sayılan hizmetlerden biri olan “ Etüd, Plan – Proje , Danışmanlık , Denetim ve Benzeri Hizmetler “ sınıflamasında avukatların hukuki ihtilatlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde verilen hizmetler tevkifat kapsamına girmiyordu. Yeni düzenleme sonrası Avukatların daha önce verdikleri hukuki danışmanlık hizmeti KDV tevkifatına dahil iken yeni düzenleme ile de Avukatların vekalet ile yargı süreçlerindeki hukuki takipleri de tevkifatın kapsamına girmiştir.

Sonuç: Hizmet konusunun sınırları kesin olarak belirlenip tanım yapılması güç olduğundan yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

  Daha önce yazılı ve görsel medya hizmetleri ile ilan, reklam ve benzeri hizmetler tevkifat kapsamı dışında iken yeni düzenleme ile "diğer hizmetler" başlığında tevkifat kapsamına girmiş bulunmaktadır.

 Yeni düzenleme ile tebliğde kısmi tevkifatın kapsamında tek tek sayılan 14 adet hizmet sınıfı dışında kalıpta, ekli listede yer alan ve 5018 sayılı kanun kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlar ile döner sermayeli kuruluşlar ; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları;

-bankalar

-sigorta ve reasürans şirketler

-emekli ve yardım sandıkları

-kalkınma ajanslarına ,

Sunulan tüm hizmetlerde, bahsi geçen alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

5108 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu (ekli cetveller sayfa 49 - 55 )

 

ASR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EN