EVLENEN KADIN ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI

                                                                           EVLENEN KADIN ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI

        

                 

              Kıdem tazminatı,İşverenin işçinin haklı sebeplerden dolayı çalışmış olduğu  işyerinden ayrılırken işveren tarafından mülga 1475 sayılı iş kanunun halen yürürlükte olan 14’üncü maddesi gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.

            Kıdem tazminatı ile ilgili olarak  4857 sayılı İş Kanununun Geçici 6 ncı maddesinde bahsedilmiştir. Söz konusu geçici maddede “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” denilip, yine sadece 14. maddesi ile yürülükte bulunan 1475 sayılı İş Kanununun “Kıdem Tazminatı” başlıklı bahsi geçen maddesinde “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin haklı bir neden ile .feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.” denilmektedir.

            Sonuç olarak kadın işçi, evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresine göre (en az bir yılın dolması şartıyla) evlendikten resmi nikah yaptığı tarih itibariyle bir yıl içerisinde işverene yazılı olarak başvurur ve evlilik nedeniyle işten ayrılmak istediğini açıkça belirtirse kıdem tazminatı alarak iş akdini sonlandırma hakkına sahiptir. Diğer yandan kadının evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde bir başka  yerde işe girerek çalışmasına da herhangi bir engel teşkil etmemektedir.

                                                                                                                Cengiz ÖZKAN

                                                                                                          İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı